ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένωση Ποντίων Πιερίας | Συγχαρητήριες ευχές για τους επιτυχόντες μαθητές του συλλόγου

𝚻𝛐 𝚫𝛊𝛐𝛊𝛋𝛈𝛕𝛊𝛋ό 𝛔𝛖𝛍𝛃𝛐ύ𝛌𝛊𝛐 𝛕𝛈ς Έ𝛎𝛚𝛔𝛈ς 𝚷𝛐𝛎𝛕ί𝛚𝛎 𝚷𝛊𝛆𝛒ί𝛂ς 𝛔𝛖𝛄𝛘𝛂ί𝛒𝛆𝛊 𝛉𝛆𝛒𝛍ά ό𝛌𝛐𝛖ς 𝛕𝛐𝛖ς 𝛍𝛂𝛉𝛈𝛕ές 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛊ς 𝛍𝛂𝛉ή𝛕𝛒𝛊𝛆ς 𝛕𝛐𝛖 𝛔𝛖𝛌𝛌ό𝛄𝛐𝛖 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛑𝛊𝛕𝛖𝛘ί𝛂 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔𝛕𝛊ς 𝛗𝛆𝛕𝛊𝛎ές 𝛑𝛂𝛎𝛆𝛌𝛌ή𝛎𝛊𝛆ς 𝛆𝛏𝛆𝛕ά𝛔𝛆𝛊ς 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛊𝛔𝛂𝛄𝛚𝛄ή 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛕𝛒𝛊𝛕𝛐𝛃ά𝛉𝛍𝛊𝛂 𝛆𝛋𝛑𝛂ί𝛅𝛆𝛖𝛔𝛈.𝚮 𝛆𝛑𝛊𝛕𝛖𝛘ί𝛂 𝛂𝛖𝛕ή 𝛂𝛑𝛐𝛕𝛆𝛌𝛆ί 𝛑𝛒𝛐ϊό𝛎 𝛍𝛊𝛂ς 𝛑𝛐𝛌𝛖𝛆𝛕𝛐ύς 𝛋𝛂𝛊 𝛆𝛑ί𝛑𝛐𝛎𝛈ς 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛑ά𝛉𝛆𝛊𝛂ς 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛈𝛍𝛂𝛕𝛐𝛅𝛐𝛕𝛆ί 𝛍𝛊𝛂 𝛎έ𝛂 𝛂𝛒𝛘ή 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛚𝛑𝛊𝛋ής, 𝛑𝛎𝛆𝛖𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ής 𝛂𝛌𝛌ά 𝛋𝛂𝛊 𝛆𝛑𝛂𝛄𝛄𝛆𝛌𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ής 𝛆𝛏έ𝛌𝛊𝛏𝛈ς.
𝚯𝛆𝛒𝛍ές 𝛆𝛖𝛘ές 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛕𝛐𝛖ς 𝛄𝛐𝛎𝛆ίς 𝛑𝛐𝛖 έ𝛅𝛚𝛔𝛂𝛎 𝛕𝛐 𝛅𝛊𝛋ό 𝛕𝛐𝛖ς 𝛂𝛄ώ𝛎𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛕ή𝛒𝛊𝛏𝛂𝛎 𝛈𝛉𝛊𝛋ά 𝛋𝛂𝛊 𝛐𝛊𝛋𝛐𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ά – 𝛑𝛂𝛒ά 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛐𝛌ύ 𝛅ύ𝛔𝛋𝛐𝛌𝛈 𝛐𝛊𝛋𝛐𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ή 𝛔𝛖𝛄𝛋𝛖𝛒ί𝛂 – 𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛑𝛊𝛕𝛖𝛘ί𝛂 𝛕𝛚𝛎 𝛑𝛂𝛊𝛅𝛊ώ𝛎 𝛕𝛐𝛖ς, 𝛂𝛌𝛌ά 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛚𝛎 𝛆𝛋𝛑𝛂𝛊𝛅𝛆𝛖𝛕𝛊𝛋ώ𝛎 𝛑𝛐𝛖 𝛍𝛆 𝛕𝛈 𝛍𝛆𝛉𝛐𝛅𝛊𝛋ή 𝛅𝛐𝛖𝛌𝛆𝛊ά 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔𝛕ά𝛉𝛈𝛋𝛂𝛎 𝛋𝛐𝛎𝛕ά 𝛔𝛕𝛐𝛖ς 𝛍𝛂𝛉𝛈𝛕ές, 𝛂𝛒𝛚𝛄𝛐ί 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛖𝛍𝛑𝛂𝛒𝛂𝛔𝛕ά𝛕𝛆ς 𝛕𝛐𝛖ς 𝛔’ 𝛂𝛖𝛕ή 𝛕𝛈 𝛅ύ𝛔𝛋𝛐𝛌𝛈 𝛅𝛊𝛂𝛅𝛒𝛐𝛍ή.
𝚺𝛖𝛄𝛘𝛂𝛒𝛈𝛕ή𝛒𝛊𝛂 ό𝛍𝛚ς 𝛂𝛏ί𝛇𝛐𝛖𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛕𝛐𝛖ς 𝛍𝛂𝛉𝛈𝛕ές 𝛕𝛐𝛖 𝛔𝛖𝛌𝛌ό𝛄𝛐𝛖 𝛑𝛐𝛖 𝛗έ𝛕𝛐ς 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛑ά𝛉𝛈𝛔𝛂𝛎 𝛂𝛌𝛌ά 𝛄𝛊𝛂 𝛅𝛊ά𝛗𝛐𝛒𝛐𝛖ς 𝛌ό𝛄𝛐𝛖ς 𝛅𝛆𝛎 𝛕𝛂 𝛋𝛂𝛕ά𝛗𝛆𝛒𝛂𝛎. 𝚫𝛆𝛎 𝛑𝛒έ𝛑𝛆𝛊 𝛎𝛂 𝛂𝛑𝛐𝛄𝛐𝛈𝛕𝛆ύ𝛐𝛎𝛕𝛂𝛊 𝛄𝛊𝛂𝛕ί 𝛈 𝛇𝛚ή 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛄𝛆𝛍ά𝛕𝛈 𝛍𝛆 𝛅𝛆ύ𝛕𝛆𝛒𝛆ς 𝛆𝛖𝛋𝛂𝛊𝛒ί𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 𝛆𝛎𝛂𝛌𝛌𝛂𝛋𝛕𝛊𝛋ές 𝛆𝛑𝛊𝛌𝛐𝛄ές. Ά𝛌𝛌𝛚𝛔𝛕𝛆 𝛍𝛊𝛂 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛚𝛒𝛊𝛎ή 𝛂𝛑𝛐𝛕𝛖𝛘ί𝛂, 𝛍𝛆 𝛔𝛚𝛔𝛕ή 𝛅𝛊𝛂𝛘𝛆ί𝛒𝛊𝛔𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛑𝛐𝛌𝛌ή 𝛅𝛐𝛖𝛌𝛆𝛊ά, 𝛍𝛑𝛐𝛒𝛆ί 𝛎𝛂 𝛄ί𝛎𝛆𝛊 𝛕𝛐 𝛆𝛗𝛂𝛌𝛕ή𝛒𝛊𝛐 𝛍𝛊𝛂ς 𝛍𝛆𝛄𝛂𝛌ύ𝛕𝛆𝛒𝛈ς 𝛆𝛑𝛊𝛕𝛖𝛘ί𝛂ς.
𝚱𝛂𝛌ή 𝛑𝛒ό𝛐𝛅𝛐 𝛔𝛆 ό𝛌𝛐𝛖ς❗
𝚬𝛑𝛊𝛕𝛖𝛘ό𝛎𝛕𝛆ς 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛌𝛌𝛈𝛎ί𝛚𝛎 𝚬𝛏𝛆𝛕ά𝛔𝛆𝛚𝛎 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝛂𝛌𝛗𝛂𝛃𝛈𝛕𝛊𝛋ά:
✔ 𝚳𝚨𝚸𝚪𝚨𝚸𝚰𝚻𝚨 𝚨𝚩𝚸𝚨𝚳𝚰𝚫𝚶𝚼, 𝚨𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐𝛕έ𝛌𝛆𝛊𝛐 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕ή𝛍𝛊𝛐 𝚯𝛆𝛔𝛔𝛂𝛌𝛐𝛎ί𝛋𝛈ς, 𝚻𝛍ή𝛍𝛂 𝚨𝛄𝛄𝛌𝛊𝛋ής 𝚽𝛊𝛌𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂ς.
✔ 𝚨𝚲𝚬𝚵𝚨𝚴𝚫𝚸𝚶𝚺 𝚫𝚨𝚴𝚰𝚮𝚲𝚰𝚫𝚮𝚺, 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕ή𝛍𝛊𝛐 𝚷𝛆𝛌𝛐𝛑𝛐𝛎𝛎ή𝛔𝛐𝛖, 𝚻𝛍ή𝛍𝛂 𝚽𝛖𝛔𝛊𝛐𝛉𝛆𝛒𝛂𝛑𝛆ί𝛂ς.
✔ 𝚫𝚬𝚺𝚷𝚶𝚰𝚴𝚨 𝚱𝚶𝚼𝚳𝚶𝚼𝚺𝚰𝚫𝚶𝚼, 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕ή𝛍𝛊𝛐 𝚯𝛆𝛔𝛔𝛂𝛌ί𝛂ς, 𝚻𝛍ή𝛍𝛂 𝚲𝛐𝛄𝛊𝛔𝛕𝛊𝛋ής 𝛋𝛂𝛊 𝚾𝛒𝛈𝛍𝛂𝛕𝛐𝛐𝛊𝛋𝛐𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ώ𝛎.
✔ 𝚳𝚨𝚸𝚰𝚨 𝚳𝚨𝚸𝚨𝚴𝚻𝚰𝚫𝚶𝚼, 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕ή𝛍𝛊𝛐 𝚫𝛖𝛕𝛊𝛋ής 𝚨𝛕𝛕𝛊𝛋ής, 𝚻𝛍ή𝛍𝛂 𝚩𝛊𝛐ϊ𝛂𝛕𝛒𝛊𝛋ώ𝛎 𝚬𝛑𝛊𝛔𝛕𝛈𝛍ώ𝛎.

✔ 𝚾𝚸𝚮𝚺𝚻𝚶𝚺 𝚳𝚮𝚲𝚰𝚶𝚺, 𝚺𝛘𝛐𝛌ή 𝚨𝛔𝛕𝛖𝛎𝛐𝛍ί𝛂ς, 𝚺𝛘𝛐𝛌ή 𝚨𝛔𝛕𝛖𝛗𝛖𝛌ά𝛋𝛚𝛎 𝚱𝛐𝛍𝛐𝛕𝛈𝛎ής.
✔ 𝚸𝚨𝚽𝚨𝚮𝚲𝚰𝚨 𝚷𝚨𝚷𝚶𝚼𝚻𝚺𝚰𝚫𝚶𝚼, 𝚨𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐𝛕έ𝛌𝛆𝛊𝛐 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕ή𝛍𝛊𝛐 𝚯𝛆𝛔𝛔𝛂𝛌𝛐𝛎ί𝛋𝛈ς, 𝚻𝛍ή𝛍𝛂 𝚶𝛊𝛋𝛐𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ώ𝛎 𝚬𝛑𝛊𝛔𝛕𝛈𝛍ώ𝛎.
✔ 𝚴𝚨𝚷𝚶𝚲𝚬𝛀𝚴 𝚺𝚰𝚫𝚮𝚸𝚶𝚷𝚶𝚼𝚲𝚶𝚺, 𝚫𝛈𝛍ό𝛔𝛊𝛐 𝚰𝚬𝚱 𝚱𝛂𝛃ά𝛌𝛂ς, 𝚬𝛊𝛅𝛊𝛋ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚫𝛊𝛂𝛔ώ𝛔𝛕𝛈ς-𝚷𝛌ή𝛒𝛚𝛍𝛂 𝛂𝛔𝛉𝛆𝛎𝛐𝛗ό𝛒𝛐𝛖.

                                 𝛤𝜄𝛼 𝜏𝜊
                          𝛥𝜄𝜊𝜄𝜅𝜂𝜏𝜄𝜅ό 𝜎𝜐𝜇𝛽𝜊ύ𝜆𝜄𝜊

          𝛰 𝛱𝜌ό𝜀𝛿𝜌𝜊ς                        𝛨 𝛤𝜀𝜈. 𝛤𝜌𝛼𝜇𝜇𝛼𝜏έ𝛼ς

      𝛫ώ𝜎𝜏𝛼ς 𝛱𝛼𝜋𝜊𝜐𝜏𝜎ί𝛿𝜂ς                   𝛱𝜀𝜌𝜄𝜎𝜏έ𝜌𝛼 𝛱𝜀ΐ𝛿𝜊𝜐

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα