ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόστιμο 149.301 € στη ΔΕΥΑΚ για 6 σοβαρότατες παραβάσεις στη λειτουργία του βιολογικού Κατερίνης

Πρόστιμο 149.301 € στη ΔΕΥΑΚ για 6 σοβαρότατες παραβάσεις στη λειτουργία του βιολογικού Κατερίνης
Φωτογραφία αρχείου

Πρόστιμο ύψους 149.301 € επιβλήθηκε στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) για τις παρακάτω παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κατερίνης (βιολογικός Κατερίνης):

1η Παράβαση
Βεβαιωθείσα παράβαση: ρύπανση περιβάλλοντος και του αποδέκτη Αίσωνα, λόγω χρόνιας πλημμελούς λειτουργίας της μονάδας, υπέρβαση των ορίων στις παραμέτρους BOD5 , COD και αιωρούμενα στερεά.

Αιτιολογία της βεβαιωθείσας παράβασης: ρύπανση του αποδέκτη, ποταμός Αίσωνας, και της θαλάσσιας περιοχής, με ρίψη ανεπεξέργαστων λυμάτων από το 2017 (έρευνα στο google earth) μέσω αγωγού των παλαιών εγκαταστάσεων, ο οποίος έπρεπε να έχει καταστραφεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων (2000). Η ενέργεια εκτροπής σε αγωγό που δεν ανήκει στη μονάδα αποτελεί αυτοσχέδια πρακτική της ΔΕΥΑΚ, δεν συμπεριλαμβάνεται σε κανέναν όρο περιβαλλοντικό των
εγκεκριμένων Α.Ε.Π.Ο. και είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη και χρόνια ρύπανση από μη επικίνδυνα απόβλητα, αστικά λύματα. Στις απόψεις της η ΔΕΥΑΚ δεν απαντάει και δεν δίνει καμία εξήγηση για την ύπαρξη και χρήση του αγωγού. Συνεπώς σιωπηρά αποδέχεται τη ρύπανση μέσω ενός αγωγού που δεν ανήκει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων και τον οποίο χρησιμοποιεί από το 2017, όπως δείχνουν οι δορυφορικές φωτογραφίες. Υπέρβαση των ορίων στις παραμέτρους BOD5 , COD και αιωρούμενα στερεά κατά 453,3%, 356,65% και 180%, μετά από δειγματοληψία στις 7/5/2021 από το σημείο εξόδου.
Πρόστιμο : 31.920 Ευρώ

2η Παράβαση
Βεβαιωθείσα παράβαση: παράβαση του περιβαλλοντικού όρου 5.5 “η τροφοδοσία του έργου μετά την πρωτοβάθμια καθίζηση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου μέσω αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης. Να περιορισθεί η χρήσης του bypass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των αρμόδιων Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Υγείας.”

Αιτιολογία της βεβαιωθείσας παράβασης: Η ΔΕΥΑΚ παραβίασε τον περιβαλλοντικό όρο 5.5 όσον αφορά α. τον εκτεταμένο χρόνο εκτροπής των λυμάτων και β. τη μη ενημέρωση πλήρως και λεπτομερώς της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία κι όχι μετά από προτροπή της ΔΕΥΑΚ. Επιπλέον η εκπροπή δεν έγινε όπως ορίζει ο περιβαλλοντικός όρος 5.5, αλλά μέσω ενός άγνωστου προς την υπηρεσία παρακαμπτήριου αγωγού, by pass, αγωγού των παλαιών εγκαταστάσεων. Συνεπώς δεν εξέτρεπε τα λύματα όπως ορίζει η ΑΕΠΟ, μέσω του κατασκευασμένου by pass των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ, που ενώνει την έξοδο της πρωτοβάθμιας καθίζησης με τον κεντρικό αγωγό εξόδου, αλλά εξέτρεπε τα ανεπεξέργαστα εισερχόμενα λύματα στον αγωγό των προγενέστερων εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος ήταν άγνωστος στην υπηρεσία, όπως άγνωστη ήταν και η έξοδός του στον αποδέκτη, ποταμό Αίσωνα, 100 μέτρα ανάντι του κεντρικού αγωγού.
Πρόστιμο : 26.600 Ευρώ

3η Παράβαση
Βεβαιωθείσα παράβαση: παράβαση του όρου 9.5 “ο φορέας του έργου οφείλει να ειδοποιεί ΑΜΕΣΑ την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη των λυμάτων. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας λειτουργίας οφείλει να γνωστοποιεί στην υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Τα μέτρα αυτά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους να εγκρίνονται με Απόφαση 3 του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσής τους υπερβαίνει τον έναν μήνα….”

Αιτιολογία της βεβαιωθείσας παράβασης: η ΔΕΥΑΚ καθυστέρησε την έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας μας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, στέλνοντας στις 14 Μαΐου το 20 σχετικό έγγραφο. Ωστόσο η υπηρεσία ήδη από τις 26 Απριλίου διαπίστωσε τη
ρύπανση του αποδέκτη με την εκροή ανεπεξέργαστων λυμάτων από άγνωστο αγωγό που προερχόταν από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ. Το χρονικό διάστημα που θέτει για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών αποκατάστασης των αναφερομένων βλαβών είναι μεγαλύτερο του μηνός, 26-4- 2021 έως 31-5-2021. Σύμφωνα με τον όρο 9.5 ο φορέας του έργου οφείλει να ειδοποιεί ΑΜΕΣΑ την αρμόδια υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και τα μέτρα αποκατάστασης να εγκρίνονται με απόφαση Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η διάρκεια ολοκλήρωσης υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η ΔΕΥΑΚ δεν ενημέρωσε άμεσα την αρμόδια υπηρεσία μας, ούτε υποβλήθηκε σχέδιο προς έγκριση από τον Περιφερειάρχη.
Πρόστιμο : 13.309 Ευρώ

4η Παράβαση
Βεβαιωθείσα παράβαση: δεν υπάρχει εφεδρεία αντλιών, κατά παράβαση του όρου 8.4 “να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία στον εξοπλισμό της εγκατάστασης πχ αντλίες, εσχάρες, αεροσυπιεστές κ.λ.π.” , ούτε και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σε λειτουργία, κατά παράβαση του όρου 8.7 “να προβλέπεται εναλλακτική διάταξη παροχής ρεύματος για τις περιπτώσεις διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου”. Δεν εξασφαλίζεται η ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις διακοπών παροχής ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ ή καταστροφής μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και σε περιπτώσεις βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Αιτιολογία της βεβαιωθείσας παράβασης: η ΔΕΥΑΚ επικαλείται με το 25 σχετικό έγγραφο τη διακοπή ηλεκτροδότησης κι ως αποτέλεσμα αυτής την αδυναμία επεξεργασίας των εισερχομένων λυμάτων κατά τις ώρες διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης αναφέρει στο 20 σχετικό έγγραφο την αναγκαιότητα αποκατάστασης βλαβών στο θυρόφραγμα ενδιάμεσης ανύψωσης, αποκατάστασης βλάβης κεντρικού διακόπτη κτηρίου ενέργειας, αντικατάστασης ρυθμιστή στροφών και αποκατάστασης γέφυρας ξέστρου δεξαμενής καθίζησης. Τα αναφερόμενα αποδεικνύουν την έλλειψη εφεδρείας μηχανολογικού εξοπλισμού συνεπώς παράβαση των 8.4 και 8.7 όρων της ΑΕΠΟ.
Πρόστιμο : 14.333 Ευρώ

5 η Παράβαση
Βεβαιωθείσα παράβαση: παράβαση του όρου δ. 7.1 “Επεξεργασία λάσπης”. Η ύπαρξη λυματολάσπης στο σημείο των παλιών λιμνοδεξαμενών δείχνει πως η επεξεργασία λάσπης δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζει η Α.Ε.Π.Ο.. Από τις δορυφορικές φωτογραφίες των ετών 2009-2019 διαπιστώνεται η ρύπανση του εδάφους από λυματολάσπη κι άλλα προϊόντα της διαδικασίας επεξεργασίας, πχ. εσχαρίσματα, κατά δήλωση της ΔΕΥΑΚ, στον χώρο της πρώην λιμνοδεξαμενής των παλιών εγκαταστάσεων.

Αιτιολογία της βεβαιωθείσας παράβασης: Η λυματολάσπη που διαπιστώθηκε στα 5 στρέμματα έναντι του κεντρικού κτιρίου δεν είναι παλαιά, από το 2014 όπως αναφέρεται στις απόψεις της ΔΕΥΑΚ, αλλά πρόσφατη, γεγονός που καταδεικνύεται από την έντονη δυσοσμία. Η παρέλευση τόσων ετών και η συνεχής προσθήκη λυματολάσπης, παρά τη σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για τη διαχείριση ιλύος, δείχνει πως η διαχείριση της λυματολάσπης παραμένει πλημμελής και δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τον όρο δ. 7.1 της ΑΕΠΟ. Η ΔΕΥΑΚ όφειλε από το έτος 2000 και χωρίς άλλη καθυστέρηση να έχει αποκαταστήσει τον χώρο, κυρίως μάλιστα και μετά την επιβολή της με Α.Π.:163128/3202/2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας επιβολής διοικητικής κύρωσης να συμμορφωθεί στη διαχείριση της ιλύος.
Πρόστιμο: 38.440 Ευρώ

6η Παράβαση
Βεβαιωθείσα παράβαση: παράβαση του όρου 5.8. “οι χρησιμοποιούμενες διατάξεις αερισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή ανάμιξη όλου του περιεχομένου της δεξαμενής αερισμού, ώστε να μην παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαμενής…”

Αιτιολογία της βεβαιωθείσας παράβασης: Η δευτεροβάθμια επεξεργασία πραγματοποιείται με δύο αεριστήρες έναντι εννέα, χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας για την μειωμένη ικανότητα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και χωρίς έγκαιρη πρόβλεψη αποκατάστασης της έλλειψης
αεριστήρων. Μερική λειτουργία της δεξαμενής σταθεροποίησης από το 2017 με καταγραφή δύο αεριστήρων και δύο αναμικτήρων εκτός λειτουργίας. Από τον έλεγχο της 19ης Μαΐου 2021 διαπιστώθηκε η ύπαρξη 4 αεριστήρων έναντι 9 θέσεων. Η ΔΕΥΑΚ παραδέχεται πως η
δευτεροβάθμια καθίζηση λειτουργεί με 2 αεριστήρες καθώς καταθέτει πως οι τρεις αεριστήρες στάλθηκαν για επισκευή και οι τέσσερεις θα προμηθευτούν βάσει μελέτης. Συνεπώς η ΕΕΛ για αρκετό χρονικό διάστημα λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς επαρκή δευτεροβάθμια επεξεργασία.
Πρόστιμο: 24.700 Ευρώ

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας