ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλειστό αύριο Δευτέρα 1/2 το γυμνάσιο Αιγινίου λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος

Δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα αύριο Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου στο Γυμνάσιο του Αιγινίου εξαιτίας ηλεκτρολογικού προβλήματος στο κτήριο. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το δήμο Πύδνας Κολινδρού.

Διαβάστε την απόφαση του δημάρχου:

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση μαθημάτων στο Γυμνάσιο Αιγινίου την 1η Φεβρουαρίου 2021 χωρίς την φυσική παρουσία των μαθητών λόγω εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘ.  55/2021

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

του άρθρου 16 παραγ. 1 εδάφ. η΄ του Ν. 2218/94 Ίδρυση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτ/ση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. β) του άρθρου 13 του Ν. 23-7/95 «περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας ΥΠΕΣ στις διατάξεις για τη Ν.Α. κ..λ.π. γ) του άρθρου 62 παρ. 1 του Π.Δ.  30/96  «Κώδικας  Νομαρχιακής  Αυτ/σης»  δ)  του  άρθρου  15  του  Ν. 2639/98, «περί ρυθμίσεως εργασιακών σχέσεων, σύστασης Σώματος Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. ε) του άρθρου 1 παρ. 9 του  Π.Δ.  161/2000 «περί  μεταβίβασης στις Ν.Α. αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. στ) τις αρίθμ. 24/26-03-2008 (ΦΕΚ 688 Τ.Β΄ 18-04-2008) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πιερίας.

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ. 4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων

3.Την αριθ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η  Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης,

4.Των εκτάκτων συνθηκών που υπάρχουν στο Γυμνάσιο Αιγινίου εξ αιτίας ηλεκτρολογικού προβλήματος .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με την φυσική παρουσία των μαθητών στο Γυμνάσιο Αιγινίου για τους λόγους που στην εισήγηση της παρούσης απόφασης αναφέρονται.

                                                                                                                         Ο Δήμαρχος

                     Αναστάσιος Μανώλας

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα