ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άννα Μάνη: Νομοθετική ρύθμιση για την αποσυμφόρηση Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων – Διευρύνεται το έργο των Δικηγόρων

Μία πολύ σημαντική τροπολογία τόσο για την αποσυμφόρηση των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, όσο και για τη διεύρυνση του έργου των Δικηγόρων, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων», στο οποίο είμαι κεντρική εισηγήτρια.

Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης διευρύνεται το έργο των δικηγόρων στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο έλεγχος νομιμότητας των αιτήσεων για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα  κτηματολογικά γραφεία καθώς και η νομική υποστήριξη των συναλλασσόμενων κατά τις συναλλαγές τους με όλα τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία.

Μία κρίσιμη ρύθμιση που διευρύνει τη δικηγορική ύλη και αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά το έργο των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, ώστε να ανταπεξέλθουν στον ολοένα αυξανόμενο όγκο των συναλλαγών. Μία ρύθμιση που είναι προς όφελος των συναλλαγών και όλων των συναλλασσομένων πολιτών.

Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

Έργο του δικηγόρου – Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία – Αντικατάσταση περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4194/2013

«Η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α’208) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), και η νομική υποστήριξη συναλλασσομένων κατά τις συναλλαγές με όλα τα υποθηκοφυλακεία (άμισθα, έμμισθα, εμμισθοποιημένα) και τα κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ή στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι τη συγκρότηση των νομικών τμημάτων που προβλέπονται στα Κτηματολογικά Γραφεία. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και, μέσω αυτού, και στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του οικείου δικηγορικού συλλόγου, στην οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και καθορισμού της αμοιβής τους από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Μεταξύ του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπογράφεται προγραμματική σύμβαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. 

Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταξύ του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και των οικείων δικηγορικών συλλόγων συνεχίζουν να ισχύουν και το πεδίο εφαρμογής τους επεκτείνεται σε όλες τις υπηρεσίες και για όλα τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.».

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα