ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΥΑΔΟΛ | 2.575.966,08€ συστήματα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης

Υπεγράφη η σύμβαση η οποία αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και αναβάθμιση υποδομών του εξοπλισμού των αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου ποσού 2.575.966,08€ πλέον ΦΠΑ

ΔΕΥΑΔΟΛ | 2.575.966,08€ συστήματα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης

Μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. Φαρμάκη Αστέριου και της ένωσης  Εταιρειών Ν. Μπακαλίδης Ι.Κ.Ε.-Σ. Αιβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.

    Η οποία αφορά τα εξής:

Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου SCADA που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση
των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, τον έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας των Αντλητικών Συγκροτημάτων, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑ Δίου – Ολύμπου, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού. Έτσι, μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

· Εντοπισμό Διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση  /ελαχιστοποίηση απωλειών)

· Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων

· Ισοζυγίου νερού

· Κατανάλωση νερού

· Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος

· Μείωση της ενέργειας

Με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα στην Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ., να επιτύχει την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος – με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του –, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Τέλος, θα γίνει ο εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και Δεξαμενών ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Περιλαμβάνονται συνολικά εβδομήντα τέσσερεις (74) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου ήτοι είκοσι πέντε (25) Γεωτρήσεις, τριάντα επτά (37) Δεξαμενές και δώδεκα (12) προωθητικά αντλιοστάσια.

Σκοπός της παρούσας επένδυσης είναι η  εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων, με στόχο την καλύτερη και πιο ποιοτική  παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Η επένδυση χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

                                                                             Ο

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                            ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα