ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίου – Ολύμπου | Διά ζώσης ειδική συνεδρίαση Δ.Σ.

Δίου - Ολύμπου | Διά ζώσης ειδική συνεδρίαση Δ.Σ.

Με μοναδικό θέμα την ” Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020″ συνεδριάζει διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Η ειδική συνεδρίαση θα γίνει στο Λιτόχωρο, την Παρασκευή 16.10.2020

Η πρόσκληση αναλυτικά:

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020.
    Εισηγητές: Καμπούτας Νικόλαος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής,
    Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος
logo podas