ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος άμισθος αντιδήμαρχος (μετά τον Τσιουκάνη ) ο Κ. Φιλοκώστας

Επιφορτισμένος με την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και τη διαχείριση των αδέσποτων (κυνοκομείο) θα είναι από εδώ και πέρα ο δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης Κώστας Φιλοκώστας. Ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως άμισθου αντιδημάρχου με απόφαση του δημάρχου Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμου η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Παρασκευή 29/05.

Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι μέχρι πρότινος αρμοδιότητες που είχε ως εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία, τον συντονισμό και την υποστήριξη των ενεργειών για τονσχεδιασμό, την κατασκευή, παρακολούθηση και συντήρηση των τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης.

Επίσης στην ίδια απόφαση συμπεριλαμβάνεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας έγκρισης των δαπανών πάγιας προκαταβολής στο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μορφακίδη.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΘΕΜΑ: Ορισμός άμισθου αντιδημάρχου με θητεία έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων –
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού
αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. οικ. 14259/21.5.2020 απόφασης
Δημάρχου, περί ορισμού άμισθου αντιδημάρχου


ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60, 61, 66, 92, 94 και 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87 και 88 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Δημοτικός & Κοινοτικός
  Κώδικας», όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33
  του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) και ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
  Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» με την οποία
  προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ως εξής: «7. Με την απόφαση της
  παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι
  σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα
  στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι
  αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν
  προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του
  άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
 5. Την αριθμ. 28549/19 (ΦΕΚ 1327/17.4.2019, τ. Β΄) «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει»
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – MUNICIPALITY of KATERINI 2
 6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 3098/30.12.2011 τ. Β΄,
  986/28.5.2015 τ. Β΄, 2904/22.8.2017 τ. Β΄, 4926/5.11.2018 τ. Β΄)
 7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.8.2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων»
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 «Ορισμός Αντιδημάρχων»
 9. Το από 2.9.2019 πρακτικό σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων «Εκκίνηση» και «Ανανέωση τώρα», σύμφωνα
  με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
  άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α), που υποβλήθηκε την 2.9.2019 στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον
  οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Ιωάννη Συμεωνίδη, επικυρώθηκε
  αυθημερόν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις με επισημειωματική πράξη του ιδίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου
  35261/2.9.2019
 10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κατερίνης έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες
 11. Την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως
  31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το
  χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως 31.12.2020»
 12. Την αριθμ. οικ. 40726/3.10.2019 απόφαση Δημάρχου «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφασης
  Δημάρχου (ΑΔΑ6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ) «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση
  αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως
  31.12.2020»
 13. Την αριθμ. οικ. 12969/8.5.2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019
  απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ) «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και
  μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα
  3.9.2019 έως 31.12.2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα»
 14. Την αριθμ. οικ. 14259/21.5.2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός άμισθου αντιδημάρχου με θητεία έως
  31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 15. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών του
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Α. Ορίζουμε άμισθο αντιδήμαρχο του Δήμου Κατερίνης τον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Φιλοκώστα με
  θητεία έως 31.12.2020 και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:
  i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης
  Δηµοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  β) Τμήμα Αστυνόμευσης
  ii.Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό, μέριμνα και έλεγχο των διαδικασιών του Αυτοτελούς Τμήματος
  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία
  καταφυγίων κ.λπ.).
  Β. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός
  αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων
  συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως 31.12.2020», όπως αυτή
  τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ως ακολούθως:
 16. Η υποπαράγραφος 5. της παραγράφου Γ. με την οποία ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος
  Φιλοκώστας, εντεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία, τον συντονισμό και την υποστήριξη των ενεργειών για τον
  σχεδιασμό, την κατασκευή, παρακολούθηση και συντήρηση των τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης
  καταργείται.
 17. Στην παράγραφο Α. υποπαράγραφο 2. που αφορά στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Μορφακίδη
  προστίθεται περίπτωση v. και μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών πάγιας προκαταβολής.
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – MUNICIPALITY of KATERINI 3
  Γ. Στους άμισθους Αντιδημάρχους Κωνσταντίνο Φιλοκώστα και Κωνσταντίνο Τσιουκάνη, όπως ορίστηκε με την
  αριθμ. οικ. 14259/21.5.2020 απόφαση Δημάρχου, μεταβιβάζονται επιπλέον οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Να υπογράφουν το σύνολο των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων,
  αποφάσεων, πιστοποιητικών, αδειών, βεβαιώσεων, τευχών, συμβάσεων, διακηρύξεων, περιλήψεων, αναθέσεων
  κ.λπ., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης,
  κατεύθυνσης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται με δικηγόρους.
  ii. Να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και να αναλαμβάνουν την
  εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
  iii. Να αξιολογούν το προσωπικό, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  iv. Να τελούν πολιτικούς γάμους, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο.
  v. Να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. οικ. 35277/2.9.2019, αριθμ. οικ. 40726/3.10.2019, αριθμ. οικ. 12969/8.5.2020
  και αριθμ. οικ. 14259/21.5.2020 αποφάσεις Δημάρχου.
  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  Ο Δήμαρχος Κατερίνης
  Κωνσταντίνος Κουκοδήμος

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας