ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατερίνη | Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Θα γίνει με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας στις 30 Απριλίου 2020 – Η πρόσκληση και τα 15 θέματα ημερήσιας διάταξης αναλυτικά

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, που θα γίνει στις 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (5η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του δήμου δαπανών πλέον του προϊόντος εκκαθάρισης, που αφορούν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές από τέλη κυκλοφορίας και λοιπές υποχρεώσεις προς τη ΔΟΥ από φόρους-τέλη-προσαυξήσεις και τόκους της λυθείσας «Κατασκευαστικής επιχείρησης δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» όπως προκύπτει από την καρτέλα βεβαιωμένων οφειλών που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης την 24/04/2020 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, για την οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
 Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 4.282,91τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Περίστασης Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 302,56τ.μ. τμήμα του ΒΚ341 που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλλιθέας Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 1.149,48τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Καλλιθέας Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 5.250,00τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγρόκτημα Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2η κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ έτους 2020 για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Έγκριση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης έτους 2020 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
 Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ673 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού Επέκταση Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
 Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση της Καραβαγγέλη Αθηνά του Στεφάνου. Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα