ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18/12 το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης.

Μεταξύ των θεμάτων αναμένεται να συζητηθεί η λήψη του δανείου του δήμου, που όπως προκύπτει από την πρόσκληση, θα δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο ορισμός των εκπροσώπων του δήμου στο Δ.Σ των μετόχων του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου καθώς και η συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Δείτε όλα τα θέματα της ημερήσια διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (22η)  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Λήψη δανείου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 2020 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Καθορισμός δημοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και μηνυμάτων κοινωνικού σκοπού και καθορισμός των τελών Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2020 Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
5. Τροποποίηση της 98/2019 ΔΣ με θέμα [Λήψη απόφασης για αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»] ως προς τον τίτλο και το φυσικό αντικείμενο του έργου Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Τροποποίηση – συμπλήρωση της 414/2019 ΔΣ με θέμα [Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πρόσκληση Χ, με τίτλο  «Κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου] Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πέτρας» αρ.μελ. 29/2019 , προϋπολογισμού 40.320,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πιερίων» αρ.μελ. 30/2019 , προϋπολογισμού 40.320,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 87/2018 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 88/2018 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 89/2018 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 90/2018 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 143/2018 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
15. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (αρ. μελ.: 77/2010) Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
16. Λήψη απόφασης για έγκριση – παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση της υφιστάμενης μελέτης για το έργο: «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Παραλίας» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»  που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κατερίνης»  (αρ. μελ. 14/2018) με κωδικό ΟΠΣ 5029058 Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
18. Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 για το έργο: Μετασχηματιστικός αντίκτυπος των Τεχνολογιών BlocKchain στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services) με ακρωνύμιο: TOKEN, για: α) αποδοχή των όρων της από 17.10.2019 Σύμβασης Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 870603, αριθμ. πρωτ. 49291/26.11.2019), β) αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου γ) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του έργου και ορισμός υπολόγου για τη διαχείρισή του δ) ορισμός ως διαχειριστή του έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης ε) ορισμός ομάδας έργου και στ) εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
19. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού για το Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο LIFE IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementantion of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, ΤΟ Πράσινο Ταμείο και από πόρους Δήμου» Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
20. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια διεξαγωγής της  Θεματικής Εορταστικής Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης του Δήμου Κατερίνης (06/12/2019 έως τις 04/01/2020), ύστερα από την αριθμ. 594/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
21. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Νταντάμης
22. Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαια αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που αφορά στην ιδιοκτησία του Καπαγιαννίδη Τηλέμαχου του Νικολάου που βρίσκεται στο ΟΤ Γ 673 και με κ.κ. 052716 και 052710 στην πολεοδομικής ενότητα Καπνικός Σταθμός – Επέκτασης Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
23. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση  ελαστικών για τις άμεσες ανάγκες του Δήμου για το έτος 2019» συμβατικής αξίας 51.420,00 ευρώ εκτός του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του α.206 του ν.4412/2016 Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Λ

24. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
25. Λήψη απόφασης για την άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας της ΔΕΥΑΚ  Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

26. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την συμπληρωματική κατανομή ποσού 147.535,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κατερίνης. Εισηγητής: Ιωάννης ΜπεΪνάς, Πρόεδρος ΔΕΠ
27. Γνωμοδότηση για παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους. Εισηγητής: Ιωάννης ΜπεΪνάς, Πρόεδρος ΔΕΠ
28. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου Α.Ε. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ» Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα